Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

Cele statutowe

 •        Upowszechnianie w kraju i za granicą działalności naukowo badawczej i dydaktycznej Politechniki Poznańskiej.
 •        Wspieranie finansowe i organizacyjne Politechniki Pozna?skiej. Pomoc finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych Politechniki Poznańskiej.
 •        Prowadzenie działań w obszarze kształcenia ustawicznego przybliżającego społeczeństwu najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne i technologiczne oraz organizacyjne.
 •        Prowadzenie akcji informacyjnej o celach Fundacji.
SWOJE CELE FUNDACJA REALIZUJE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:
 •        Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji.
 •        Współpracą ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą w celu upowszechniania osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.
 •        Udzielanie stypendiów pracownikom naukowym i studentom Politechniki Poznańskiej.
 •        Współpracą z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o charakterze "non profit", których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 •        Współuczestnictwo w modernizacji i doposażaniu aparaturowym oraz sprzętowym pracowni i laboratoriów naukowo-badawczych i dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.
 •        Dofinansowanie udziału pracowników Politechniki Poznańskiej w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz innych formach ustawicznego kształcenia podnoszących ich umiejętności zawodowe.
 •        Wspieranie organizacyjne i finansowe studenckich kół naukowych w Politechnice Poznańskiej, w szczególności w zakresie racjonalizacji i wynalazczości.
 •        
 •        Ustanowienie nagród indywidualnych i zespołowych dla wyróżniających się pracowników naukowych i studentów Politechniki Poznańskiej.
 •        Wspieranie finansowe nowatorskich zadań naukowo-badawczych podejmowanych w Politechnice Poznańskiej.

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home Cele statutowe