Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

Działalność gospodarcza

     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem Fundacja może prowadzić wspomnianą działalność także na terytorium innych państw. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania osiągnięć naukowych, technicznych, organizacyjnych i dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.
Jej zakres obejmuje:
 •        działalność wydawniczą,
 •        ochronę własności intelektualnej,
 •        usługi marketingowe i reklamowe,
 •        pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 •        doradztwo naukowe, organizacyjne, techniczne i ekonomiczne,
 •        produkcję pomocy naukowych i dydaktycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego, a także urządzeń i sprzśtu do prac badawczych i dydaktycznych oraz specjalistyczną działalność serwisową,
 •        usługi informatyczne, a po uzyskaniu koncesji także internetowe,
 •        świadczenie specjalistycznych usług naukowo-badawczych, projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz pomiarowych,
 •        wykonywanie opracowań, opinii i raportów dotyczących tematyki naukowo-badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie nauk technicznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych i ekonomii oraz organizacji i zarządzania,
 •        organizacją i prowadzenie kursów, a także szkoleń specjalistycznych oraz organizację i obsługę konferencji, narad, sympozjów i wystaw, w tym usługi hotelarskie i gastronomiczne,
 •        handel hurtowy i detaliczny, w szczególności pomocami naukowymi i dydaktycznymi oraz obrót licencjami i prawami autorskimi w kraju i za granicą,
 •        prowadzenie badań dla potrzeb atestacji i certyfikacji wyrobów,
 •        realizacje innych prac specjalistycznych z zakresu budownictwa, maszyn i urządzeń mechanicznych, transportowych oraz gazowych, energetycznych, elektrycznych i elektronicznych,
 •        opinie, orzeczenia, ekspertyzy oraz inne opracowania specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska, inżynierii ruchu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zlecanych przez instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home Oferta